Vedtægter
Sole IF

§1 Foreningens navn er Sole Idrætsforening (Sole IF). Foreningen har hjemsted i Hedensted Kommune og blev stiftet den 1. april 1941.

§2 Foreningens formål er gennem idræt at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed.

§3 Foreningen er tilsluttet DIF og DGI.

§4 Både børn og voksne kan optages som medlemmer, såfremt de vedkender sig nærværende vedtægter.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Sagen kan, hvis medlemmet ønsker det, appelleres og vil da blive behandlet på førstkommende generalforsamling, hvortil medlemmet har adgang.

§5 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer samt en kasserer. Kassereren vælges særskilt på generalforsamlingen og behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer og kasserer vælges for 2 år ad gangen.
3 bestyrelsesmedlemmer afgår de lige år (dog 5 bestyrelsesmedlemmer i 2018), og 4 medlemmer samt kassereren afgår de ulige år.
Formand og kasserer skal være myndige.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor minimum formand og næstformand vælges, bestyrelsen er yderligere bemyndiget til selv at vælge og nedsætte eventuelle udvalg.
Udtræder kassereren i utide er bestyrelsen endvidere bemyndiget til at finde en afløser. Denne skal i givet fald godkendes på førstkommende generalforsamling.
Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år, og enhver person der er forældre eller værge for et medlem.

§6 Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter for disse med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingent forpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§7 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af november måned og som skal annonceres på Sole Ifs hjemmeside med mindst 8 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling skal indsendes skriftligt til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer).
Dog kræves til udelukkelse af et medlem og til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes.
Stemmeret har medlemmer der er fyldt 16 år samt personer, der er forældre eller værge for et medlem.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§8 På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af regnskabet for det foregående år
Behandling af indkomne forslag
Valg af:
Kasserer (ulige år, se dog §5)
Bestyrelsesmedlemmer (3 lige år – 4 ulige år)
Suppleanter (2 hvert år)
Revisor (hvert år)
Eventuelt

§9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§10 Foreningens tegnes af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formanden skal være den ene. Ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse

§11 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§12 Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§13 Foreningens regnskab går fra 01-01 til 31-12.

§14 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (indkaldelse se §9).

Ophører Foreningen med at eksistere tilfalder dens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Hedensted Kommune

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling 18. november 2017

Formand: Dirigent:

__________________ ___________________
Anne Krebs Ole Højby Krebs